CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 9: KEĎ DYCH FORMUJE TANEC

  Dýchanie, primárny pohyb ľudského tela, zostáva zväčša nepostrehnuteľnou súčasťou tancovania, dokonca aj pre samotných tanečníkov. Dýchanie však môže v tanci znamenať viac než len...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 8: KOMUNIKÁCIA V TANCI

  Tanec je umelecká forma schopná vyjadriť pocity a emocionálne stavy človeka, a tiež zobrazovať situácie, z ktorých možno odčítať správanie a medziľudské vzťahy. Súčasný tanec hľadá aj spôsoby...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 7: RAFINOVANÁ SILA

  Zo štyroch elementov pohybu (telo, priestor, čas a sila) má v tanci najvýraznejší účinok dynamický element predstavujúci intenzitu sily, akým pohyb vykonávame. Nie čo (akcia)...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 6: ŽITÝ ČAS

Prežívanie času je samé o sebe jedinečnou životnou skúsenosťou. Tanec sa zaoberá časom poetickým spôsobom: formuje trvanie pohybu podobne ako priestorové kvality a zároveň ho stelesňuje spôsobom...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 5: STELESNENÝ PRIESTOR

  Komponovať priestor v choreografii znamená viesť oči divákov tak, že vnímajú nielen telá tanečníkov, ale sú schopní všimnúť si aspoň v niektorých okamihoch aj priestor, ktorý sa...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 4: VNÍMAVÉ TELO

Hoci v tanci operujú všetky elementy pohybu (telo, priestor, čas a sila) naraz, niektorý z elementov môže vystúpiť do popredia viac, keď mu choreograf*ka venuje viac pozornosti...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 3: ELEMENTY POHYBU – FUNDAMENT TANCA

Viete, na čo najviac zameriavate pozornosť pri sledovaní tanca, alebo pri tvorbe choreografie? A ako by ste odpovedali na otázku: Čo je pre tanec fundamentálne? Je možné vytvárať choreografiu bez...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY 2: KOMPOZÍCIA, KONTINUITA, DEKONŠTRUKCIA

Tanec sa niekedy skúma aj ako obrazový jazyk (bez zraku ho nedokážeme vnímať), teda ako systém obrazových prostriedkov na komunikáciu, pričom sa používajú pojmy zavedené pre verbálny jazyk. Tento...

CHOREOGRAFICKÉ POZNÁMKY # 1: POHYBOVÝ MATERIÁL & IDEA

Tento blog je o choreografii z perspektívy súčasného tanca, ktorý sa vyznačuje ustavičným hľadaním nových spôsobov komunikácie telom, pohybom a ďalšími médiami.   Kompozičné zručnosti a myslenie...