VERÍM V PREPOJENOSŤ POHYBOV MYSLE A TELA, KTORÉ PREJAVUJÚ JEDNOTU NAŠEJ PSYCHOFYZICKEJ PODSTATY.
Môj záujem pri písaní a výskume smeruje k porozumeniu jedinečnej inteligencie tela a jeho pohybu, k objavovaniu bohatosti zmyslových vnemov a momentom, keď je plná pozornosť venovaná vnímaniu bytia TU a TERAZ.
Publikácia 2022

Rudolf Laban – vizionár tanca a teoretik pohybu

Publikácia ponúka ucelený pohľad na život a dielo najvýznamnejšieho teoretika pohybu 20. storočia a kľúčovú osobnosť moderného európskeho tanca, bratislavského rodáka Rudolfa Labana. Prvá čas je venovaná jeho nezvyčajnému životnému príbehu. V druhej časti sa môžu čitatelia oboznámiť s hlavnými myšlienkami do jeho pohybovej filozofie, kontextom, z ktorého vychádzalo jeho myslenie o pohybe, teoretickým základom jeho dvoch pohybových teórií: priestorovej a dynamickej, ako aj vývojom jeho myšlienok prostredníctvom práce Labanových žiačok a žiakov a ich uplatnením v 21. storočí.

Vydavateľ: Rezerva o. z.

Pohybový výskum 2020

Fyzikalita emocionálnej expresivity tela a hlasu

Výskum bol zameraný na využitie Labanovej dynamickej teórie tzv. Effort Theory ako špecifickej metódy rozvoja expresivity pohybu a hlasu. Tento proces zahŕňal oboznámenie sa s Labanovými teoretickými konceptmi a následné pozorovanie, analyzovanie a rozpoznávania širokej škály odtieňov kvalitatívnych vlastností pohybu a hlasu. Výstupy projektu si môžete pozrieť spolu so sprievodným textom:

Choreografický výskum 2019

Individualita verzus skupina

Choreografický výskum, na ktorom som spolupracovala so študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU, bol inšpirovaný myšlienkou Labanových pohybových zborov, v ktorých skupina tanečníkov dokázala fungovať ako jedno „organické telo“. Témou môjho výskumu bol skupinový proces založený na kreatívnej kooperácii jednotlivcov, ktorá si vyžaduje od tanečníkov rozvoj citlivosti, intuície, uvedomenia a pružnosti reakcií. Výsledkom je, že skupina funguje ako živý organizmus, kde spoločný tanec závisí od schopnosti každého člena skupiny rozvíjať zručnosti potrebné na čítanie a spoluvytváranie skupinovej dynamiky. Výstupom projektu bolo predstavenie Zem realizované v premiére 20. septembra 2019 a následne troch reprízach v Divadle DF VŠMU Lab v Bratislave. V tomto dokumente si môžete prečítať zhrnutie môjho postupu a nadobudnutých skúseností:

Choreografický výskum 2018

Aplikácia pohybových teórií Rudolfa Labana v skupinovej site-specific kompozícii

Témou choreografického výskumu bolo hľadanie prienikov medzi architektúrou a choreografiou s využitím pohybových teórií Rudolfa Labana. Práca v mestskom parku podporila skúmanie rozšíreného zmyslového vnímania zámerným obmedzením zrakových vnemov, jeho vplyv na prežitok v tele (cítenie toho, čo sa deje v prítomnom okamihu tu a teraz) a následne na performanciu v danom priestore s jeho osobitou atmosférou. Výstupom projektu bolo predstavenie Cítiť (ne)viditeľné realizované so študentmi Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU 21. a 23. septembra 2018.

Publikácia 2016

Kreatívny tanec pre deti a mládež

Publikácia je prvou komplexnou príručkou o kreatívnej metóde výučby tanca pre deti a mládež na Slovensku. Jej súčasťou je DVD, ktoré názorne prezentuje výučbové postupy. Venuje sa možnostiam rozvoja tvorivého spontánneho sebavyjadrenia dieťaťa či mladého tanečníka/tanečnice. Sústreďuje pozornosť nielen na otázky individuálneho rozvoja pohybových a tanečných zručností  , ale aj schopnosti detí a mládeže tvorivo spolupracovať v skupine na princípe rešpektu a zodpovednosti. Zámerom autoriek (Marta Poláková a Markéta Pucová text, Anna Hurajtová a Renáta Gálová DVD) bolo ponúknuť systematický rámec pre tvorivú výučbu s množstvom inšpirácií a návodov.

Vydavateľ: Byť v pohybe / B in Motion o. z.

Publikácia 2013

Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu (1. a 2. časť)

Východiskom publikácie je somatický prístup k telu a pohybu, ktorý chápe pohyb ľudského tela ako prejav integrovaného systému tela a mysle. Jeho cieľom je rozvoj uvedomeného pohybu prostredníctvom prehĺbeného zmyslového vnímania, čo vedie k rozšíreniu schopnosti citlivo zachytávať podnety z oboch úrovní psychofyzického celku – tela a mysle. Tie sa následne stávajú východiskom pre harmonicky organizovaný pohybový výkon. Dve časti publikácie podrobne rozpracovávajú jednotlivé koncepty pohybu (efektívna pohybová koordinácia, dynamický alignment, prepojenosť tela, plynutie pohybu a i.) Publikácia oboznamuje tanečníkov, performerov, hercov a ďalších odborníkov, ktorí využívajú pohyb vo svojej profesii, s odbornými informáciami, ktoré teoreticky podporia ich prax.

Vydavateľ: Vysoká škola múzických umení

Publikácia 2011

Sloboda objavovať tanec

Prvá publikácia na Slovensku komplexne prezentujúca fenomén improvizovaného tanca. Autorka sa systematicky venuje rozličným aspektom tanečnej improvizácie – jej histórii, podnetom improvizovaného tanca, objasňuje elementy tanca, z ktorý je improvizovaný tanec vytváraný, osvetľuje výrazové kvality pohybu. možnosti komponovať improvizovaný tanec Osobitne sa venuje spôsobom výučby tanečnej improvizácie.